Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 15 Days 1 Hours 39 Minutes 14 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.91GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b114)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 21:07:31 05/08/2020.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
07/08/2020 23:52
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:01 07/08/2020 23:52
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:27 07/08/2020 23:50
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:54 07/08/2020 23:50